Chính sách tiền lương của Bộ luật lao động vừa mới được sửa đồi và bổ sung. Nội dung bổ sung là nêu rõ khái niệm tiền lương và cách xác định tiền lương là giá của sức lao động theo nền kinh tế do Nhà nước quản lý. Thông qua Hội tiền lương quốc gia, các doanh nghiệp sẽ đưa ra mức lương thả thuận với người lao đọng nhưng vẫn dựa trên sự quản lý cua Nhà nước, từ đó Nhà nước sẽ xác định mức lương tối thiểu.

Theo Thứ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, hiện nay nước ta đã có thể tính được chính xác số lương tối thiểu dựa vào nhu cầu của người lao động. Có 2 nhóm nhu cầu trong cuộc sống đó là nhóm nhu cầu lương thực, thực phẩm và nhóm  phi lương thực, thực phẩm. Từ nhu cầu lương thực có thể quy đổi ra nhu cầu phi lương thực. Xác định nhu cầu phi lương thực còn dựa trên nhu cầu chỗ ở, đi lại, học hành,….

Hiện nay Nhà nước đang điều chỉnh mức lương theo 2 yếu tố. Một là nâng dần mức lương tối thiểu để đáp ứng được nhu cầu tối thiểu của người dân. Hai là đảm bảo tiền lương thực tế. Mức lương tối thiểu vùng là mức lương thấp nhất để doanh nghiệp và người lao động làm cơ sở thỏa thuận mức lương. Mức lương tối thiểu vùng cũng là cơ sở để quy định thang lương, mức lương, bảng lương và các chế độ khác của doanh nghiệp.

Thứ trưởng cũng cho biết thêm, trên thực tế nhiều doanh nghiệp không có thỏa thuận mức lương với người lao động, mà họ lại tự áp đặt mức lương cho người lao động. Theo thứ trưởng, để xảy ra vấn đề nay là sự hoạt động không hiệu quả của công đoàn, không đại diện lên tiếng cho người lao động mà đôi khi còn đổ lỗi cho chính sách của Nhà nước.

Trong Bộ luật Lao động mới sửa đổi và có hiệu lực từ tháng 5/2013, Bộ Lao động- Thương binh và Xã thành lập một tổ chức mới đó là Hội đồng Tiền lương quốc gia. Hội đồng Tiền lương sẽ điều chỉnh lương dựa trên mức tăng của CPI, tốc độ tăng trưởng GDP, mức độ tăng lương chung của thị trường, nhu cầu sống tối thiểu của người lao động.

Riêng về CPI, chú trọng nhiều vào việc tăng giá của các mặt hàng thiết yếu, như lương thực thực phẩm, y tế, phương tiện đi lại… Và Bộ Lao động và Thương binh và Xã hội cũng sẽ hoạt động theo cơ chế của Hội đồng khi thuộc Hội đồng. Bộ sẽ cùng với Hội đồng thảo luận và đưa ra những phương án chung cho việc điều chỉnh lương. Sau đó sẽ đưa ra Chính phủ để xem xét và lấy ý kiến.

Tham khảo thêm :