Giao thông Archive

Văn hóa giao thông

Từ khi thành lập vào năm 2000, Trung tâm Nghiên cứu, Bảo tồn và Phát triển Văn hoá truyền thống đã không có nỗ lực giới thiệu nghệ thuật truyền thống cho thanh thiếu niên. Giáo sư Hoàng Chương, giám đốc trung tâm, chia sẻ với Hồng Hà suy nghĩ …